Att bygga Hudikhus – steg för steg

Vi finns med er ända från första idé till färdigt hus. Så här ser resan dit ut, steg för steg.

01

Kalkyl och offert

För att få en snabb uppfattning om vad det kostar att bygga ett av våra hus, ladda ned en produktionskalkyl. Ni hittar produktionskalkylerna vid respektive husmodell.

I våra produktionskalkyler räknar vi med totalkostnaden för att bygga huset från det att tomten är klar att byggas på. Vi använder oss till en början av rikssnitt för byggarbetskostnad, och en rimlig mellannivå av standard för inredningsmaterial – till exempel 450:-/kvm för parkettgolv och kakel/klinker. Sen kommer det att vara fritt för er att välja dyrare eller billigare alternativ.

Vi hjälper er gärna att gå igenom vår offert och kalkyl och svarar på eventuella frågor. Läs också mer detaljer om vårt erbjudande under ”Standard och tillval”.

Exempel av preliminär produktionskalkyl med förklarande text - husets byggsats är vad Hudikhus offererar, arbete och övrigt material ingår i byggentreprenaden som Hudikhus hjälper er att handla upp med en lokal byggentreprenör

För en ännu mer anpassad kalkyl, kontakta oss så får ni en personlig kontakt och kan berätta mer om era byggplaner. Det kan börja med ett första förutsättningslöst digitalt möte. Vi kan sen göra en anpassad kalkyl och offert utifrån era specifika förutsättningar och önskemål. Naturligtvis helt utan kostnad!

Kontakta oss
Visa mer
02

Tomtbesök

Från en första offert och kalkyl, som ofta tar sin utgångspunkt i en av våra husmodeller i standardutförande, vill vi diskutera oss vidare för att bättre förstå er husdröm. En viktig del av det är att besöka platsen där huset ska byggas. Vi kommer en bit genom att titta på kartor och bilder, men förståelsen av platsen blir en helt annan i samband med tomtbesöket.

Förberedande markarbeten kan vara en väsentlig kostnad i ett husbygge, och efter ett tomtbesök kan vi börja uppskatta vad det handlar om utifrån en tänkt placering av huset.

Tomtbesöket och våra vidare diskussioner med er kanske leder fram till ytterligare anpassningar av huset, och vi kommer för varje steg närmare en offert och kalkyl anpassad för just er.

Visa mer
03

Köpeavtal

När ni vill gå vidare och söka bygglov skriver vi ett köpeavtal baserat på vår tidigare offert. Det allra vanligaste är att dessa signeras digitalt med BankID via vår digitala signeringstjänst.

Köpeavtalet innebär att vi kan gå vidare och påbörja vårt ritarbete. Avtalet är villkorat till att ni får bygglov (och eventuell strandskyddsdispens), så ni är fria att frånträda avtalet utan kostnad om ni inte får tillåtelse att bygga.

I enlighet med branschstandard så avtalar vi om ett fast pris på husets byggsats som gäller för leverans inom åtta månader från avtalsdatum, och regler om indexjustering vid leverans senare än så. Mer detaljer finns i våra avtalsvillkor, som följer den allmänna branschstandarden AA22, framtagen i samarbete mellan Konsumentverket, branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen och Villaägarnas Riksförbund.

Allmänna avtalsvillkor
Visa mer
04

Kartor och avtalsritning

Första steget i vårt ritarbete är att ta fram avtalsritningar. Dessa ska bekräfta avtalet och utgör då en grund för en spårbar följd av eventuella ändringar, som alltså kan göras även efter att avtalsritningarna är signerade.

Underlag för avtalsritningar

För att vi ska kunna påbörja ritarbetet begär vi in underlag från er. En tom karta – en nybyggnadskarta eller om kommunen har godkänt ett enklare kartunderlag. Det är också dags att fatta beslut om husets tänkta placering. Om ni vill hjälper vi till att diskutera oss fram till lämpligaste placeringen av huset. Läs också mer i vår guide ”Så ritar ni ut ert hus”.

Precis som avtalet så signeras avtalsritningarna vanligtvis digitalt via BankID för smidigast möjliga hantering.

Eventuella justeringar gör vi sedan genom revidering med utgångspunkt i avtalsritningarna, för att ha en spårbar följd av ändringar grundat i avtalet. Förändringar som påverkar priset regleras i samband med tillverkningsbeställningen, då ni också signerar slutgiltiga ritningar.

Uppvärmning och energikrav

I det här skedet är det klokt att komma fram till hur huset ska värmas upp, då det kommer att ställa olika krav på vad som behöver få plats inuti huset och således kan påverka planlösningen.

Illustration av ett exempel på värme- och ventilationssystem i ett fritidshus med frånluftsvärmepump och vattenburen golvvärme

Ett vanligt alternativ för uppvärmning av hus omkring 70 m² och större är en frånluftsvärmepump. Läs mer om olika typer av uppvärmning och vänd er gärna till oss för att diskutera!

Energideklaration

Om huset ska användas på ett sådant sätt att det krävs en energiberäkning så ingår den från Hudikhus (för hus över 50 m² boyta).

Visa mer
05

Bygglovsansökan

Vi hjälper er med alla ritningar som behövs för att söka bygglov, som ni själva skickar in till kommunen. Eventuella ansökningar om rivningslov, strandskyddsdispens eller marklov hanteras samtidigt med bygglovet.

Köks- och badrumsplanering

När vi färdigställer bygglovsritningar behöver ni bekräfta den funktionella utformningen av kök och badrum. I det här skedet räcker det att veta de grova detaljerna som styr placering av vatten och avlopp, till exempel om det ska finnas en diskho i köksön.

Under bygglovets handläggningstid kan ni om ni vill börja planera kök och badrum i mer detalj. Ni får tillsammans med bygglovsritningarna en preliminär måttsatt ritning över kök och badrum och kan med den vända er till valfri köks- eller badrums-leverantör. Många köksleverantörer erbjuder också möjligheten att rita själv om ni föredrar det.

Utvändig färgsättning

Färg på fasad och yttertak ska i normalfallet anges i bygglovsansökan, så det är bra att fundera igenom det redan i det här läget. I vissa fall kan det finnas reglerat i detaljplan eller områdesbestämmelser. Vi levererar utvändig panel obehandlad, så att ni ska kunna välja ytbehandling helt fritt. Läs mer om anpassningsmöjligheter i husets utvändiga utformning under ”Anpassa ert Hudikhus”.

Utvändig färgsättning exempel Alster 45-102 med utvändig panel behandlad med Sioo:x Vitgrå, tak och plåtdetaljer i PL45 Silvermetallic och fönster i furulasyr

Kontrollansvarig (KA)

Enligt Plan- och bygglagen behöver ni som byggherre anlita en certifierad kontrollansvarig (KA). KA ska ha en självständig ställning både i förhållande till oss som husleverantör, byggentreprenören och er. Ni kan söka efter certifierade KA hos respektive certifieringsorgan (RISE, Kiwa o.s.v.), vilka finns länkade på Boverkets hemsida.

Ansökan om bygglov och eventuella andra ansökningar

Ansökan om bygglov görs på kommunens blanketter. I många kommuner finns möjlighet att fylla i dessa digitalt. En teknisk beskrivning kan behöva fyllas i och den kan ni titta på tillsammans med er kontaktperson hos oss, och vi tar fram bygglovsritningar och skickar till er. Det är ni som byggherre som lämnar in ansökan om bygglov även om vi är behjälpliga med det praktiska.

Om det krävs andra ansökningar i samband med bygglovet, till exempel avloppsansökan, lov eller anmälan om rivning eller dispens från strandskydd, så hjälper vi er att se över alla ansökningar samtidigt. 

Visa mer
06

Bygglov beviljat

Hur lång tid det tar att få bygglov varierar mellan olika kommuner och över tid – vanligtvis handlar det om åtta till tio veckor. Under tiden kan ni se över detaljer i invändiga inredningsval som kök och badrum. Fyra veckor efter beslut har bygglovet vunnit laga kraft.

Om er ansökan omfattar dispens från strandskydd så kommer kommunens beslut att skickas till Länsstyrelsen för granskning. Det innebär att det blir en period av väntan innan Länsstyrelsen meddelar om de avser att ompröva kommunens beslut, och i så fall tills de har fattat sitt beslut i frågan. Läs mer i vår artikel om dispens från strandskydd.

Upphandling av byggentreprenör

När bygglovet är klart går vi vidare med att handla upp en byggentreprenör som utför den omfattning av arbete som ni önskar. Ofta förekommande är en generalentreprenad, där en byggentreprenör tar helhetsansvar för allt från markarbeten och grundläggning till färdigt hus, och samordnar alla underentreprenörer (elektriker, rörmokare, plattsättare o.s.v.). Vi kan hjälpa till att handla upp den entreprenad ni önskar genom vårt nätverk av byggentreprenörer, alternativt så ni kan välja att nyttja egna kontakter om ni har sådana. Vi sätter ihop ett entreprenadunderlag för att kunna jämföra offerter och arrangerar möten på tomten med byggentreprenörer.

I samband med entreprenadupphandlingen gör vi en tidsplanering för när huset kan levereras och byggas. Leveransvecka bekräftas sedan i samband med tillverkningsbeställningen. 

Inför tillverkningsbeställning

Inför att ni ska tillverkningsbeställa huset går vi igenom ett antal detaljer vad gäller invändig och utvändig utformning, till exempel färger på plåtdetaljer, ytter- och innerdörrar med mera.

Färger överbleck underbleck Ängnö rött med vita knutar

Vi behöver i det här skedet också få bekräftat hur ni avser att finansiera husköpet för att senare i samband med startbesked få in en säkerhet.

Visa mer
07

Beställning av entreprenad och hus

När bygglovet har vunnit laga kraft är det dags att skriva entreprenadavtal med en byggentreprenör, i normalfallet enligt ABS 18, och tillverkningsbeställa huset från oss. Vi har hjälpt er att handla upp byggentreprenaden, och ni väljer den byggentreprenör som ni föredrar och den omfattning av arbete som ni önskar hjälp med. Ni skriver avtal direkt med byggentreprenören och kommer att ha direktkontakt med ansvarig projektledare under byggets gång. Vår byggsupport finns med hela vägen och har direktkontakt med byggentreprenören på plats.

Tillverkningsbeställning av huset

Tillsammans gör vi klart en beställning av huset och bokar en preliminär leveransvecka. Tillverkningsbeställningen blir ett underlag för vår specifikation av er husbyggsats och ingående delar (fönster, dörrar m.m.) och efter denna punkt kan inga ändringar göras i  husbyggsatsen.

Projektering av huset

När huset är beställt för tillverkning sätter vi också igång med projekteringen av el och VVS och tar fram fullständiga konstruktions- och montagehandlingar för huset. Elinstallation projekteras i basutförande och när husets stomme är monterad är det en fördel att ni går igenom med en elektriker på plats om ni exempelvis vill lägga till extra eluttag, spotlights eller fasadbelysning.

Tidsplan och tekniskt samråd

Tillsammans med er kontaktperson på Hudikhus och er byggentreprenör ser ni över projektets startpunkt och bestämmer en lämplig tid för tekniskt samråd utifrån när byggarbeten är tänkta att komma igång och när huset är färdigprojekterat.

Visa mer
08

Tekniskt samråd och startbesked

Ni deltar på det tekniska samrådet, tillsammans med KA. Ofta vill kommunen utfärda startbesked i sittande möte, och så länge som ert hus är beställt i god tid innan samrådsmötet och vi har haft en diskussion om när tekniska samrådet ska hållas så kan alla handlingar finnas på plats. KA ansvarar för att notera eventuella krav på kompletterande handlingar.

Startbesked – arbeten på byggplatsen kan påbörjas

Nu fastställer vi leveransvecka i samråd med byggentreprenören och er, och med utfärdat startbesked kan eventuell rivning, markarbeten och grundläggning påbörjas.

Senast i samband med utfärdande av startbesked skickar ni också in er dokumenterade säkerhet till Hudikhus, i form av pantsättning av tillgodohavande alternativt spärrförbindelse för byggnadskreditiv. Ni betalar inget i förskott – husbyggsatsen betalas i sin helhet efter leveransdagen.

Visa mer
09

Produktion av husbyggsats, och grundläggning

Medan eventuellt rivnings- och markarbete pågår och husets grundläggning förbereds, produceras husets byggsats på fabrik. Normalt handlar det om 14-16 veckor från att huset tillverkningsbeställs till leverans.

Bekräfta slutgiltiga val av inredningsmaterial

Under denna period bekräftar ni era detaljerade val av inredningsmaterial till er byggentreprenör. Det kan vara en fördel att nyttja er byggentreprenörs inköpskanaler för till exempel golv, kakel och badrumsinredning, men vill ni köpa material någon annanstans ifrån så diskutera det med byggentreprenören och kom överens om vem som ansvarar för att materialet finns på plats i rätt tid och rätt mängd.

Tillsammans med er byggentreprenör upprättar ni en rumsbeskrivning där det mer detaljerat framgår vilket arbete som ska utföras och vilket material som ska användas i respektive rum.

Visa mer
10

Husleverans

Dagen när ert hus levereras är ett speciellt tillfälle! Huset levereras på lastbil och kan börja monteras direkt efter lossning.

Ankomst och avlastning

Den 24 meter långa, 4,5 meter höga lastbilen tar sig till byggplatsen eller den överenskomna avlastningsplatsen. Vägen måste vara minst tre meter bred och klara fordon med 60 tons bruttovikt. Om vägen inte skulle vara framkomlig sker avlastning på annan plats.

Lastbil med släp som levererar ett Hudikhus

Snabba framsteg

Den utvändiga monteringen av huset går snabbt i början, så ni kommer att kunna se stora framsteg under de första dagarna av husmontage. Därefter tar det invändiga, mer tidskrävande arbetet vid.

Visa mer
11

Husbyggnation

Eftersom husmontaget går så fort i början, kan det tyckas som att det saktar ned i tempo när det omfattande invändiga arbetet tar vid, men det är helt naturligt. El- och VVS-installation, tätskikt och plattsättning, invändigt snickeri och målning utförs under de kommande månaderna.

Provtryckning

När vi handlar upp en byggentreprenad inkluderar vi en provtryckning. Vår rekommendation är att huset provtrycks när klimatskalet är monterat och genomföringar gjorda, så att eventuella otätheter kan åtgärdas medan det fortfarande är enkelt gjort.

Om huset ska användas på ett sådant sätt som krävde en energiberäkning i bygglovsskedet, så finns det även krav på att energiberäkningen ska verifieras samt att en energideklaration ska sammanställas inom två år från det att huset är färdigbyggt. Verifieringen kan göras med hjälp av resultatet från provtryckningen. Energiexperter som erbjuder tjänster för energiverifiering och -deklaration finns att söka efter på Boverkets hemsida.

KA och kontrollplan

Under byggnationen har ni kontinuerlig direktkontakt med både KA och er byggentreprenör. Varje kontrollbesök ska dokumenteras av KA, och egenkontroller ska utföras och dokumenteras av hantverkare på plats enligt kontrollplanen. 

Besiktning och slutsamråd

I normalfallet anlitar ni som byggherre en besiktningsman som är opartisk och självständig. SBR Byggingenjörerna har förteckningar över av den organisationen godkända besiktningsmän på sin hemsida.

Enligt konsumenttjänstlagen för småhusentreprenader ska slutbesiktning utföras efter att entreprenaden har avslutats. Ibland utförs även en kontrollbesiktning ett antal veckor innan slutbesiktning för att identifiera fel som då hinner åtgärdas innan en slutbesiktning.

Visa mer
12

Slutbesiktning och slutbesked

Huset slutbesiktigas för att bekräfta att byggentreprenaden har utförts som avtalat och i enlighet med branschnormer, och eventuella avvikelser noteras för åtgärd. Det är möjligt att ha slutsamråd i samband med slutbesiktning, men det kan också ske vid ett separat tillfälle. Efter slutsamrådet kan kommunen utfärda slutbesked.

När slutbeskedet är utfärdat är det fritt fram att flytta in! 

Är ni redo att förverkliga er husdröm?

Ert drömprojekt väntar. Ta nästa steg och kontakta vårt team för personlig kontakt och anpassad offert och kalkyl.

Kontakta oss