Bra att veta

Att bygga inom strandskyddat område

Gotland 27-70 på egen udde nära vattnet i strandskyddat område

Många av våra kunder bygger inom strandskyddat område, ofta för att ersätta ett befintligt hus. Vi har lång erfarenhet av att hantera frågor om strandskydd – kontakta oss gärna om ni har funderingar kring era planer att bygga inom strandskyddat område.

Vad är strandskydd?

Strandskyddslagen tillkom 1950, med syfte att ”trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten”. Strandskyddet ska helt enkelt se till så att människor kan promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och göra strandhugg från en båt, samt skydda djur och växter som lever på och i närheten av stränderna samt i vattnet. 

Sedan 1999 ingår strandskyddet i Miljöbalken (1998:808). Det omfattar området 100 meter från strandlinjen upp på land och ut i vattnet, vid såväl hav som insjöar och vattendrag. Länsstyrelsen kan besluta om utvidgat strandskydd i vissa områden, som då kan uppgå till 300 meter från strandlinjen. För att få bygga inom strandskyddat område krävs en dispens.

När kan man få dispens från strandskydd?

Dispens från strandskyddet kan ges på några olika grunder. I fallet där man river ett befintligt hus för att bygga nytt inom strandskyddat område, är grunden till dispens vanligtvis att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att nybyggnationen saknar betydelse för strandskyddets syften. Området kan anses vara taget i anspråk om det utgörs av en etablerad hemfridszon eller beslutad tomtplats (läs mer om tomtplats nedan). Dispens kan också medges om det finns till exempel en väg som avskiljer området från strandlinjen.

Vem beslutar om strandskyddsdispens?

Kommunen beslutar i första hand om dispens från strandskyddet, och ansökan om detta hanteras normalt i samband med bygglovsansökan. När kommunen har beviljat en dispens ska Länsstyrelsen ta ställning till om de ska överpröva beslutet eller inte.

Under 2022 valde Länsstyrelserna att överpröva drygt 15% av fallen där kommunen beviljat dispens. Andelen skiljer sig väsentligt mellan olika länsstyrelser, enligt statistik från Naturvårdsverket

Tomtplatsavgränsning, vad betyder det?

I samband med att dispens beviljas av kommunen ska det ingå en precisering av den tomtplats som ska gälla framöver, alltså det område där markägaren får hävda sin hemfridszon och allemansrätten inte gäller. Hur stor tomtplatsen kan anses vara är beroende av omgivningen och befintlig bebyggelse. Den ska medge en förnuftig användning av huset. 

Har ni fler frågor? Kontakta oss!

Kontakta oss om ni har fler frågor, vill diskutera ert tänkta byggprojekt eller få tips och råd kring strandskyddsfrågor.

Fler artiklar

Visa alla arrow-right

Är ni redo att förverkliga er husdröm?

Ert drömprojekt väntar. Ta nästa steg och kontakta vårt team för personlig kontakt och anpassad offert och kalkyl.

Kontakta oss