Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Hudikhus AB (nedan benämnt ”Hudikhus” eller ”vi”) behandlar dina personuppgifter och hur vi ser till att behandlingen av dina personuppgifter utförs på ett ansvarsfullt sätt och enlighet med dataskyddslagstiftningen. Din integritet är viktig för oss.

Hudikhus och dina personuppgifter

Hudikhus är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter som utförs av oss eller av andra för vår räkning. Detta innebär att vi bestämmer varför, hur och på vilket sätt vi behandlar dina personuppgifter. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna som finns längst ned i det här dokumentet.

Behandling av uppgifter om dig

Kategorier av personuppgifter som behandlas

 • kontaktuppgifter som du lämnar till oss (tex. namn, adress och e-postadress)
 • uppgifter om dina byggplaner eller din katalogbeställning
 • personuppgifter som samlas in t.ex. via din användning av funktioner på webbplatsen och genom vår användning av cookies.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

 • förbättra webbplatsen genom anonymiserad statistik och analys av användning
 • möjliggöra personlig kontakt med en av våra säljare för vidare diskussion och offert
 • möjliggöra beställning av katalog(er)
 • ladda ned produktionskalkyler och ritningar för våra husmodeller
 • beställning och leverans av hus

Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

Merparten av vår behandling av personuppgifter sker med stöd av en intresseavvägning vilket innebär att vi har berättigat intresse att behandla dina uppgifter för ett visst ändamål som väger tyngre än den risk för din integritets som behandlingen innebär. Exempel på sådana ändamål är att tillhandahålla våra digitala kanaler och marknadsaktiviteter. Vårt legitima och berättigade intresse består exempelvis i att tillhandahålla tjänster, funktioner och marknadsaktiviteter till dig, marknadsföra oss mot besökare på våra digitala kanaler samt att testa, utveckla och förbättra våra tjänster och funktioner. 

Vi behandlar dina personuppgifter när det är nödvändigt för att uppfylla avtalet med dig, när du t.ex. tecknar köpeavtal med oss, och när behandlingen av dina personuppgifter i vissa fall också är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra rättsliga skyldigheter som följer av lag. Vi kan skicka marknadsföring till dig med stöd av intresseavvägning, men skickar marknadsföring via e-post endast om du samtyckt till att motta elektronisk marknadsföring.

Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Lagringstid

Processen att köpa hus kan vara utdragen över mycket lång tid. Vi ser det därför som rimligt att spara personuppgifter från de som aktivt sökt kontakt med oss under femton (15) års tid. Därefter gallrar vi dina personuppgifter enligt våra interna riktlinjer för radering av data. Om uppgifter behöver sparas en längre tid enligt lag, t.ex. enligt bokföringslagen, sparas uppgifterna enligt lagkravet.

Mottagare av personuppgifterna och säkerhetsåtgärder

Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder.

Hudikhus är restriktiva med att lämna ut personuppgifter. Våra leverantörer av IT-tjänster och andra tjänster kan däremot få tillgång till dina personuppgifter för ändamålet att leverera tjänster till oss. Bolag som hanterar personuppgifter för Hudikhus räkning ingår alltid ett biträdesavtal för att säkerställa att en hög skyddsnivå för dina personuppgifter upprätthålls hos våra samarbetspartners.

Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part när (i) det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut, som t.ex. polisen, Skatteverket eller annan myndighet, om det rör utredning av brott eller (ii) då uppgifter lämnas till försäkringsbolag eller förmånssamarbetspartners.

I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som t.ex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU Kommissionen och som finns tillgängliga på EU Kommissionens webbplats, samt andra organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.

Dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen

Du har rätt gentemot oss att, i enlighet med vad som följer av dataskyddslagstiftningen: 

 • Rätt till tillgång (registerutdrag), dvs. en rätt att få bekräftelse på och information om vår behandling av dina personuppgifter samt en kopia av de uppgifter som vi behandlar om dig 
 • Rätt till rättelse, dvs. en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Rätt till radering, dvs. en rätt att få dina uppgifter borttagna 
 • Rätt till begränsad behandling, dvs. en rätt att kräva att vår behandling begränsas, tex.om du anser att dina uppgifter inte är korrekta 
 • Rätt att återkalla ditt samtycke, notera dock att återkallandet inte påverkar lagligheten av behandlingen som grundar sig på samtycke innan detta återkallades 
 • Rätt till dataportabilitet, dvs. en rätt att begära att dina uppgifter flyttas från oss till ett annat bolag 
 • Rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter 

För det fall du skulle vilja utöva någon av dina rättigheter, behöver du skicka in en skriftlig begäran med ditt fullständiga personnummer och din underskrift, se kontaktperson och uppgifter nedan.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet, om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med dataskyddslagstiftningen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:  

Hudikhus AB, 556101-7715
Dataskyddsombud: Robert Edlund
Box 111, 824 23 Hudiksvall
kontakt@hudikhus.se
0650-100 08